RESEARCH PAPER
Sexual Education from high school students’s view – results of own research
 
More details
Hide details
1
Obstetrics, Gynecology and Gynecological-Obstetrical Nursing Unit
 
2
Diagnostic Techniques Unit, Faculty of Nursing and Health Sciences, Medical University in Lublin, Poland
 
 
Corresponding author
Artur Wdowiak   

Diagnostic Techniques Unit, Faculty of Nursing and Health Sciences, Medical University in Lublin, Poland
 
 
J Pre Clin Clin Res. 2014;8(2):103-108
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction:
Sexual education is still a non-defined area concerning sexual life of man. It is perceived differently depending on country and culture. In Poland, it should be implemented as part of “Family Life Education.”

Aim:
The aim of the research is to present the opinion of male and female high school students concerning sexual education.

Materials and methods:
The research was conducted in 2014 on 450 high school students, male and female, in two rovinces – 225 students from the Stanislaw Konarski High School in Mielec (Podkarpackie province) and 225 surveyed at the Zbigniew Herbert High School in Lublin (Lubelskie province)

Results:
Close to half of the surveyed participates in “Family Life Education” (48%). Nearly a half of respondents (32% and 22.9%) is not satisfied with the class. Poor sides of the subject are observed by a vast majority of students (70%). Most of the youth (68.9%) wants to have a complex approach to the subject, which would be led by a medical specialist (68%).

Conclusions:
Students state that sexual education as part of “Family Life Education” is not satisfactory. They demand a specialist, medical knowledge of human sexuality. Parents, who should constitute a major source of information, have a considerable influence in the sexual education of their children.

 
REFERENCES (19)
1.
Standards of Sexuality Education in Europe. A framework for policy markers, educational and authorites and specialists. WHO Regional Office for Europe. Federal Centre for Health Eduaction, BZgA 2010, Köln.
 
2.
Sieja K, Bulsa M, Czaja-Bulsa G, Leoński J. Pandemia AIDS a rola programów wychowania seksualnego [Pandemics of AIDS and role of sexual education programmes]. Ginekologia Praktyczna 2000; 8(8): 36–39 (in Polish).
 
3.
Lewicka M, Kanadys K, Niziołek I, Sulima M. Wiedza młodzieży licealnej o hormonalnych środkach antykoncepcyjnych. Część II. [Knowledge of secondary school adolescents concerning hormonal contraceptives. Part 2]. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2012: 18(3): 181–185 (in Polish).
 
4.
Imacka J, Bulsa M. Świadomość seksualna młodzieży w polskiej rzeczywistości [Adolescents’ sexual awareness in Polish realities]. Problemy Higieny i Epidemiologii 2012; 93(3): 453–456 (in Polish).
 
5.
Laurman-Jarząbek E, Orczykowski T, Lis G. Rola pielęgniarki w edukacji seksualnej [Role of nurse in sex education]. Studia Medyczne 2011; 22(2): 71–76 (in Polish).
 
6.
Zielińska M. Wychowanie seksualne wobec zmian zachowań seksualnych młodzieży polskiej – analiza wyników badań własnych [Sex education from the aspect of changes in sexual behaviours of Polish adolescents – analysis of results of own studies]. Ginekologia Praktyczna 2007; 15(2): 34–38 (in Polish).
 
7.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczyciela niemającego wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli [Regulation by the Minister of National Education of 12 March 2009 in the matter of detailed qualifications required from teachers, and determination of schools and cases in which it is possible to employ a teacher who has no university education or has not completed teachers’ education department] (in Polish).
 
8.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego [Regulation by the Minister of National Education of 17 February 2012 changing the regulation in the matter of the method of school education and scope of essence concerning knowledge about human sexual life, principles of conscious and responsible parenthood, family value, life in prenatal period, and methods and means of conscious reproduction contained in the schedule of general education] (in Polish).
 
9.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego [Regulation by the Minister of National Education of 21 June 2012 in the matter of introduction in schools of pre-school educational programmes and educational programmes and allowing handbooks for school use] (in Polish).
 
10.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników [Regulation by the Minister of National Education of 21 June 2012 in the matter of introduction in schools of pre-school educational programmes and educational programmes and allowing handbooks for school use] (in Polish).
 
11.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół [Regulation by the Minister of National Education of 27 August 2012 in the matter of core curriculum in preschool education and general education in individual types of schools] (in Polish).
 
12.
Izdebski Z. Edukacja seksualna [Sex education]. In: Izdebski Z. Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze [Sexuality of Poles at the beginning of the 21st century. Research study]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.p.717–756 (in Polish).
 
13.
http://www.ponton.org.pl/ (access: 12.10.2014).
 
14.
Rada Ministrów: Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania oraz o skutkach stosowania Ustawy z dnia 7 stycznie 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Warszawa, 2014 [Cabinet: Report of the Cabinet on the performance and effects of application of the Act of 7 January 1993 in the matter of family planning, protection of human foetus and conditions allowing abortion] (in Polish).
 
15.
Kuras B. Macie na to jeszcze czas [You still have time for it]. Edukacja i Dialog 2002; 2: 46–48 (in Polish).
 
16.
Ostaszewska K. Edukacja seksualna gimnazjalistów – badania własne [Sex education of junior high school adolescents – own studies]. Położna. Nauka i Praktyka 2008; 2: 16–21 (in Polish).
 
17.
Czarnik Sz. Uczniowie o wychowaniu do życia w rodzinie. Raport z badań w krakowskich gimnazjach [Schoolchildren about education for life in a family. Report from studies in junior high schools in Cracow]. Wychowawca 2012; 9(236): 25–31 (in Polish).
 
18.
Kanadys K, Niziołek I, Lewicka M, Sulima M. Wiedza młodzieży licealnej o hormonalnych środkach antykoncepcyjnych. Część I [Secondary school adolescents’ knowledge concerning hormonal contraceptives. Part 1]. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2012;18 (3): 176–180 (in Polish).
 
19.
Lewicka M, Kanadys K, Niziołek I, Sulima M. Wiedza młodzieży licealnej o hormonalnych środkach antykoncepcyjnych. Część II [Secondary school adolescents’ knowledge concerning hormonal contraceptives. Part 2]. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2012; 18(3): 181–185 (in Polish).
 
eISSN:1898-7516
ISSN:1898-2395
Journals System - logo
Scroll to top